סט-6-קמיעות
 • a. Hen and Hesed to the people
  א- סגולה לחן וחסד ויתברך מפי עליון בכל הברכות וישועות , עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר תעשה יצליח  ותעשה חסדים וצדקה  ותהיה  מוצלח בכל מכל כל וגם אפשר להסתכל בתמונה של רבי מאיר בעל הנס ולבקש בקשתך
  b. For Good Health and be blessed by G-od
  ב- קמיע לבריאות , עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בבריאות איתנה ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים אמן ותעשה חסדים וצדקה תהיה בריא וחזק בתורה ומצות ומעשים טובים וגם אפשר להסתכל בתמונה של רבי מאיר בעל הנס ולבקש בקשתך
   
   
  c. Against Eyin HaRa Evil Eye 
  ג- סגולה וקמיע לכל הברכות להנצל מנזק וסכנה וחולי מעין הרע ,עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בכל טוב ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים אמן ותעשה חסדים וצדקה שה' יבטל מעליך כל גזרות קשות, רעות ועין הרע במרוצה וגם אפשר להסתכל בתמונה של האדמור באבא סאלי זיע"א ולבקש בקשתך  
  d. For Fertility, Prosperity and Good Luck
  ד- סגולה לכל בקשה וברכת השם , אשה עקרה , פרנסה בשפע, ביטול גזרות וכל משאלות לבך , עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בכל טוב ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים אמן ותעשה חסדים וצדקה שה' ימלא משאלות לבך במרוצה וגם אפשר להסתכל בתמונה של רבי שמעון בר יוחאי ולבקש בקשתך
  e. Cohanim, Travelling Prayer, Shalom Bait
  ה- סגולה לכל הישועות וברכת הכהנים,הצלחה בדרך, שלום הבית ,בנים חכמים , למעוברת , כל משאלות לבך, עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בכל טוב ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים אמן ותעשה חסדים וצדקה שה' ימלא משאלות וגם אפשר להסתכל בתמונה של האדמור באבא סאלי זיע"א ולבקש בקשתך
  f. Finding a suitable partner and cancelling gzerot

  ו- לביטול הגזרות וזיווג , עם שמות הקודש שתפילתך מתקבל ישירות במרוצה ובמהירות לכסא הכבוד שיתברך מפי עליון בכל הברכות וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בכל טוב ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים אמן ותעשה חסדים וצדקה שה' ישלח לך במהרה זיווג טוב  ותקיים בית נאמן לישראל ותזכה לבנים חכמים וצדיקים ומוצלח וגם אפשר להסתכל בתמונה של רבי שמעון בר יוחאי ולבקש בקשתך